Corporate Training

• Be Inspired Leader
หลักสูตรนี้รวมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำทั้งที่มาพร้อมตำแหน่ง (Leader with Authority) และไม่มีตำแหน่ง (Leader without Authority) ที่จะสามารถสร้างความไว้วางใจและแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมทีม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การสร้างผลลัพธ์ และสร้างองค์กรแบบ Agile

• Building Coaching Skills for Leaders 
ในโลกของการแข่งขันที่เข้มข้นและความท้าทายที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรเป็นแบบ Agile Organization ท่ามกลางคนต่าง Generation ทักษะโค้ชชิ่งจะช่วยให้ผู้นำดึงศักยภาพและสามารถสร้างความรู้สึก เป็นเจ้าของ (Ownership) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว 

• Emotional Intelligence
หลักสูตรนี้เน้นไปที่การเท่าทันสภาวะอารมณ์ที่ไม่สร้างผลลัพธ์ อาทิความเครียด ความกังวล ความกลัว และอื่นๆ ที่นำมาซึ่งความล้มเหลวในการทำงาน และนำไปสู่การสร้างสภาวะอารมณ์ที่ให้พลัง อาทิ ความมั่นใจ ความสงบในใจ ความกระตือรือร้น สำหรับตนเองและคนอื่นๆ รอบตัว เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ในการทำงานอย่างมีความสุข

• Communication for Influence and Success
การสื่อสารเป็นพื้นฐานในทุกความสัมพันธ์และความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ภายในทีมและระหว่างทีมงาน และเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพตนเอง (Personality) และผู้อื่น และวิธีสร้างสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจกับคนที่แตกต่าง

• High Value Selling for Corporate Customers
หากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ที่ไม่ใช่แค่การขายตัดราคา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมและฝึกฝน เพื่อเตรียมพร้อมทั้งสภาวะอารมณ์ ภาษาร่างกาย การใช้โทนเสียงที่เหมาะสม การรักษาความสัมพันธ์ การโน้มน้าวไปที่ระดับจิตใต้สำนึก และเทคนิคการเจรจากับผู้ซื้อที่แตกต่างด้วย Neuro Selling ให้ได้ผลลัพธ์ รวมไปถึงการแก้ข้อโต้แย้งเพื่อบรรลุข้อตกลงแบบ win-win

• Cross Group Collaboration
ในยุคของ Digital Disruption หลายองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยการดึงคนที่แตกต่างทั้งทักษะ ความคิด วัย ความถนัด มาสร้างทีมใหม่ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หลักสูตรนี้จะให้ทีมเข้าใจ จุดอ่อน จุดแข็ง ของคนในทีม การเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ ขั้นตอนในการสร้างทีม การมี mindset ที่เหมาะสม เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างทีมที่แตกต่างภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา

• Conflict Management
ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีแนวความคิดที่แตกต่าง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงรูปแบบที่เขาได้ใช้แบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความขัดแย้ง ซึ่งทำให้เขาได้ผลลัพธ์แบบเดิม ๆ หรือยิ่งทวีคูณความขัดแย้งในองค์กร และเรียนรู้วิธีที่จะยืดหยุ่นวิธีจัดการความขัดแย้งให้เป็นแบบสร้างผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่แตกต่าง

• Time Management for Increasing Productivity
การจัดการกับเวลาให้ได้ผลลัพธ์ เป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในหลักสูตรนี้จะให้คุณได้ค้นพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการจัดการเวลาของคุณ ทั้งในเรื่องของ Mindset บุคลิกภาพ ความเคยชิน และเรียนรู้การสร้าง Mindset แบบใหม่และเครื่องมือที่จะเอาชนะข้อจำกัดในอหดีต

• Building Successful and Happy Teamwork
ความขัดแย้งภายในทีมงานเป็นสาเหตุต้นๆ ที่ทำให้บุคลากรเกิดความเครียดและนำไปสู่ ความไม่ไว้วางใจกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก และนำไปสู่การลาออกของคนที่มีความสามารถ (Talent) ในหลักสูตรนี้จะเน้นการสร้าง Mindset ของการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การให้ Feedback แบบสร้างสรรค์ เพื่อสรางทีมงานที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข

• Understand your Personality with MBTI
MBTI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจผู้คนด้วยการพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบที่พวกเขาใช้โดยไม่รู้ตัวและสามารถเข้าใจตนเองและพฤติกรรม เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การตัดสินใจ พฤติกรรมการทำงาน และปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างกับความหลากหลายของผู้อื่น

• Presentation Skill for Business
บางครั้งบุคคลากรของคุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอ แต่ไม่สามารถสร้างความน่าสนใจกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่าง อาทิกับกลุ่มผู้บริหาระดับสูง หรือดูไม่น่าเชื่อถือเพราะภาษาท่าทางและน้ำเสียงดูขาดความมั่นใจ ทำให้ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ หลักสูตรนี้จะเป็นการปรับสภาวะอารมณ์ตั้งแต่ภายในเพื่อสร้างความมั่นใจ ฝึกการใช้ภาษาท่าทางและการใช้คำพูดที่ส่งผลในระดับจิตใต้สำนึกของผู้ฟัง รวมไปถึงฝึกความยืดหยุ่นในการนำเสนอเมื่อเจอกับผู้ฟังที่แตกต่าง

สามารถทำการนัดหมายเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ โดยกรอกข้อมูลต่อไปนี้ หรือติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ