About Us

 เบญจมาศมีความเชื่อว่า เบื้องหลังของทุกความสำเร็จของทุกธุรกิจและองค์กรมาจากคน โดยเฉพาะในโลกการแข่งขันในยุค Digitalที่ไร้พรมแดนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมไปถึงในยุคที่มีความท้าทายของการที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรภายใต้
ความแตกต่างของคนที่มาจากต่าง generation เบญจมาศมี passion ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้นำและบุคคลากรในองค์กรก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ เพื่อนำพาผู้นำและบุคคลากรของคุณไปสู่ความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสุข

    เบญจมาศมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีใน บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จ อาทิเช่น Microsoft ที่ซึ่งเธอทำงานกว่า 15 ปี ในตำแน่งงานที่หลากหลาย ทั้งด้านการขาย การตลาด การเจรจาสัญญากับลูกค้าองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม 
อาทิ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจด้านสุขภาพ การผลิตอาหาร การเงิน ประกันภัย เทคโนโลยีและอื่น ๆ นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ในการบริหารตัวแทนจำหน่าย การจัดการการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่าย

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอมีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Agile) และมีการทำงานแบบการ Cross Group Collaboration 
ในบทบาทที่ต้องมีการนำเพื่อนร่วมทีมจากต่างแผนก ต่างความคิด ต่างความชำนาญ ต่าง generation มาร่วมทีม เพื่อออกโปรแกรมการขายใหม่ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน 

    นอกจากนั้น เธอได้เป็นตัวแทนในการตั้งสาขาสำหรับ บริษัท ไอทีระดับโลก ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีและเป็นผู้อำนวยการของบริษัทนี้ ด้วยประสบการณ์การทำงานจริงกว่า 20 ปี องค์ความรู้ทั้งจากการเรียนรู้ในองค์กรและการเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ที่หลากหลาย และการนำไปใช้ปฏิบัติจริง เบญจมาศมีความมั่นใจในการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้นำและทีมงานของคุณ


Why I am Coach and Trainer
ในระหว่างที่เธอทำงานองค์กร เธอมี passion ในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 12 ปีที่เธอศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ที่นำไปสู่ความความเข้าใจตนเอง (Self-Awareness)และพัฒนาตนเองและส่งผลต่อผลลัพธ์ของทีมงาน
เธอมีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง และทุกคนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่เขาต้องการด้วยความเชื่อและการลงมือทำที่เหมาะสม และจากการมีโอกาสได้เป็นโค้ช เป็นวิทยากร เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในองค์กร เธอพบว่าความสุขที่สุดของเธอ คือการได้มีส่วนช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบความเป็นไปได้ของตัวเขา และสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่คนที่เขาฝันที่จะเป็น 
ดังนั้นเธอได้เริ่มงานนี้ เพื่อเจตจำนงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้องค์กรและคนไทยประสบความสำเร็จและสร้างองค์กรแห่งความสุข


Coaching and Training Credentials and Qualifications

Certified Master Coach and Certified NLP Trainer ที่ได้รับรองโดย American Board of NLP 
NLP-Neuro Linguistic Programming เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจที่มาของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเราในระดับจิตใต้สำนึก เพื่อนำไปสู่่การดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความคิดแบบใหม่ อารมณ์แบบใหม่ 
และการลงมือทำแบบใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง

The Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)Certification 
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจผู้คนด้วยการพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบที่พวกเขาใช้โดยไม่รู้ตัวและสามารถเข้าใจตนเองและพฤติกรรม เพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างกับความหลากหลายของทีมงาน
รวมไปถึงช่วยในการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสร้างสรร (creativity)และวิธีจูงใจคนด้วยวิธีที่แตกต่าง

Apollo Certification 
เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ในการวัดลักษณะการทำงาน ความถนัด แรงจูงใจและค่านิยมในแต่ละตำแหน่งในการทำงานปัจจุบัน เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่ามีด้านไหนที่ควรที่จะพัฒนาต่อ

TKI Certification
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่า เมื่อเกิดความขัดแย้ง เราคุ้นเคยกับการใช้ Conflict Mode ไหนในการแก้ปัญหาและควรจะปรับไปใช้โหมดอื่นๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างเมื่อไหร่

Neuro Selling 
เป็นศาสตร์ที่เข้าใจความแตกต่างในการตัดสินใจซื้อของคน เพื่อนำไปสู่การปิดการขายในระยะเวลาสั้น

ICF - International Coach Federation 
ICF เป็นองค์กรด้านการโค้ชระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะควบคุมมาตรฐานของโค้ช โค้ชภายใต้ ICFจะมีข้อกำหนดในเรื่องของ Code of Ethics และ 11 Coaching Core Competencies (https://coachfederation.org/why-icf)

Certified Master Practitioner of Time Line Therapy (TLT)
TLT เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการช่วยปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ลบและความเชื่อที่มีข้อจำกัดในระดับจิตใต้สำนึก 

Hypnotherapist Certification
เป็นโปรแกรมที่ช่วย un-learn ความเชื่อ ความคิดเดิม และลงโปรแกรมใหม่ (Re-programming)ไปที่ระดับจิตใต้สำนึก